/ Forside/ Teknologi / Udvikling / ASP / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
ASP
#NavnPoint
smorch 9259
Harlekin 1866
molokyle 1040
Steffanst.. 758
gandalf 657
smilly 564
gibson 560
cumano 530
MouseKeep.. 480
10  Random 410
Hjælp til upload-system
Fra : Steffansteffan
Vist : 541 gange
100 point
Dato : 02-02-03 12:03

jeg har oprettet det her spørgsmål før men jeg kunne ikke finde ud af det svar jeg fik af Loss

Efter at jeg har uploadet et fil skriver den denne fejl:

-------------------------------------------------

Microsoft VBScript runtime error '800a0046'

Permission denied

/Upload/ScriptLibrary/incPureUpload.asp, line 199

-------------------------------------------------

Jeg har så fundet filen incPureUpload.asp:

hvad skal jeg ændre i denne eller skal jeg noget helt andet:

-------------------------------------------------

<SCRIPT LANGUAGE="VBSCRIPT" RUNAT="SERVER">
'*** Pure ASP File Upload -----------------------------------------------------
' Copyright 2001-2002 (c) George Petrov, www.UDzone.com
'
' Script partially based on code from Philippe Collignon
' (http://www.asptoday.com/articles/20000316.htm)
'
' New features added:
' * Fast file save with ADO 2.5 stream object
' * new file handling, wrapper functions, extra error checking
' * UltraDev Server Behavior extension
' * Progress bars, file limit checking, file type checking, file existence checking
' * Support for UltraDev Insert/Update Server Behavior
' * and much more ...
'
' Version: 2.0.9
'------------------------------------------------------------------------------
Function getPureUploadVersion()
getPureUploadVersion = 2.09
End Function

Sub BuildUploadRequest(RequestBin,UploadDirectory,storeType,sizeLimit,nameConflict)

Dim PosBeg, PosEnd, checkADOConn, AdoVersion, Length, boundary, boundaryPos, Pos
Dim PosFile, Name, PosBound, FileName, ContentType, Value, ValueBeg, ValueEnd, ValueLen

'Get the boundary
PosBeg = 1
PosEnd = InstrB(PosBeg,RequestBin,getByteString(chr(13)))
if PosEnd = 0 then
Response.Write "<b>Form was submitted with no ENCTYPE=""multipart/form-data""</b><br>"
Response.Write "Please correct and <A HREF=""javascript:history.back(1)"">try again</a>"
Response.End
end if
'Check ADO Version
   set checkADOConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
on error resume next
   adoVersion = CSng(checkADOConn.Version)
   if err then
      adoVersion = Replace(checkADOConn.Version,".",",")
      adoVersion = CSng(adoVersion)
   end if   
   err.clear
on error goto 0   
   set checkADOConn = Nothing
   if adoVersion < 2.5 then
Response.Write "<b>You don't have ADO 2.5 installed on the server.</b><br>"
Response.Write "The File Upload extension needs ADO 2.5 or greater to run properly.<br>"
Response.Write "You can download the latest MDAC (ADO is included) from <a href=""www.microsoft.com/data"">www.microsoft.com/data
"
Response.End
   end if      
'Check content length if needed
   Length = CLng(Request.ServerVariables("HTTP_Content_Length")) 'Get Content-Length header
   If "" & sizeLimit <> "" Then
sizeLimit = CLng(sizeLimit) * 1024
If Length > sizeLimit Then
Request.BinaryRead (Length)
Response.Write "Upload size " & FormatNumber(Length, 0) & "B exceeds limit of " & FormatNumber(sizeLimit, 0) & "B"
Response.Write "Please correct and <A HREF=""javascript:history.back(1)"">try again</a>"
Response.End
End If
End If
boundary = MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg)
boundaryPos = InstrB(1,RequestBin,boundary)
'Get all data inside the boundaries
Do until (boundaryPos=InstrB(RequestBin,boundary & getByteString("--")))
'Members variable of objects are put in a dictionary object
Dim UploadControl
Set UploadControl = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'Get an object name
Pos = InstrB(BoundaryPos,RequestBin,getByteString("Content-Disposition"))
Pos = InstrB(Pos,RequestBin,getByteString("name="))
PosBeg = Pos+6
PosEnd = InstrB(PosBeg,RequestBin,getByteString(chr(34)))
Name = LCase(getString(MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg)))
PosFile = InstrB(BoundaryPos,RequestBin,getByteString("filename="))
PosBound = InstrB(PosEnd,RequestBin,boundary)
'Test if object is of file type
If PosFile<>0 AND (PosFile<PosBound) Then
'Get Filename, content-type and content of file
PosBeg = PosFile + 10
PosEnd = InstrB(PosBeg,RequestBin,getByteString(chr(34)))
FileName = getString(MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg))
FileName = RemoveInvalidChars(Mid(FileName,InStrRev(FileName,"\")+1))
'Add filename to dictionary object
UploadControl.Add "FileName", FileName
Pos = InstrB(PosEnd,RequestBin,getByteString("Content-Type:"))
PosBeg = Pos+14
PosEnd = InstrB(PosBeg,RequestBin,getByteString(chr(13)))
'Add content-type to dictionary object
ContentType = getString(MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg))
UploadControl.Add "ContentType",ContentType
'Get content of object
PosBeg = PosEnd+4
PosEnd = InstrB(PosBeg,RequestBin,boundary)-2
Value = FileName
ValueBeg = PosBeg-1
ValueLen = PosEnd-Posbeg
Else
'Get content of object
Pos = InstrB(Pos,RequestBin,getByteString(chr(13)))
PosBeg = Pos+4
PosEnd = InstrB(PosBeg,RequestBin,boundary)-2
Value = getString(MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg))
ValueBeg = 0
ValueEnd = 0
End If
'Add content to dictionary object
UploadControl.Add "Value" , Value   
UploadControl.Add "ValueBeg" , ValueBeg
UploadControl.Add "ValueLen" , ValueLen   
'Add dictionary object to main dictionary
if UploadRequest.Exists(name) then
UploadRequest(name).Item("Value") = UploadRequest(name).Item("Value") & "," & Value
else
UploadRequest.Add name, UploadControl
end if
'Loop to next object
BoundaryPos=InstrB(BoundaryPos+LenB(boundary),RequestBin,boundary)
Loop

Dim GP_keys, GP_i, GP_curKey, GP_value, GP_valueBeg, GP_valueLen, GP_curPath, GP_FullPath
Dim GP_CurFileName, GP_FullFileName, fso, GP_BegFolder, GP_RelFolder, GP_FileExist, Begin_Name_Num
Dim orgUploadDirectory

if InStr(UploadDirectory,"""") > 0 then
on error resume next
orgUploadDirectory = UploadDirectory
UploadDirectory = eval(UploadDirectory)
if err then
Response.Write "<B>Upload folder is invalid</B><br><br>"
Response.Write "Upload Folder: " & Trim(orgUploadDirectory) & "<br>"
Response.Write "Please correct and <A HREF=""javascript:history.back(1)"">try again</a>"
       err.clear
    response.End
end if
on error goto 0
end if

GP_keys = UploadRequest.Keys
for GP_i = 0 to UploadRequest.Count - 1
GP_curKey = GP_keys(GP_i)
'Save all uploaded files
if UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("FileName") <> "" then
GP_value = UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("Value")
GP_valueBeg = UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("ValueBeg")
GP_valueLen = UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("ValueLen")

'Get the path
if InStr(UploadDirectory,"\") > 0 then
GP_curPath = UploadDirectory
if Mid(GP_curPath,Len(GP_curPath),1) <> "\" then
GP_curPath = GP_curPath & "\"
end if
GP_FullPath = GP_curPath
else
GP_curPath = Request.ServerVariables("PATH_INFO")
GP_curPath = Trim(Mid(GP_curPath,1,InStrRev(GP_curPath,"/gallery/pictures")) & UploadDirectory)
if Mid(GP_curPath,Len(GP_curPath),1) <> "/" then
GP_curPath = GP_curPath & "/"
end if
GP_FullPath = Trim(Server.mappath(GP_curPath))
end if


if GP_valueLen = 0 then
Response.Write "<B>An error has occured saving uploaded file!</B><br><br>"
Response.Write "Filename: " & Trim(GP_curPath) & UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("FileName") & "<br>"
Response.Write "File does not exists or is empty.<br>"
Response.Write "Please correct and <A HREF=""javascript:history.back(1)"">try again</a>"
        response.End
    end if

'Create a Stream instance
Dim GP_strm1, GP_strm2
Set GP_strm1 = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
Set GP_strm2 = Server.CreateObject("ADODB.Stream")

'Open the stream
GP_strm1.Open
GP_strm1.Type = 1 'Binary
GP_strm2.Open
GP_strm2.Type = 1 'Binary

GP_strm1.Write RequestBin
GP_strm1.Position = GP_ValueBeg
GP_strm1.CopyTo GP_strm2,GP_ValueLen

'Create and Write to a File
GP_CurFileName = UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("FileName")
GP_FullFileName = GP_FullPath & "\" & GP_CurFileName
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Check if the folder exist
If NOT fso.FolderExists(GP_FullPath) Then
GP_BegFolder = InStr(GP_FullPath,"\")
while GP_begFolder > 0
GP_RelFolder = Mid(GP_FullPath,1,GP_BegFolder-1)
If NOT fso.FolderExists(GP_RelFolder) Then
fso.CreateFolder(GP_RelFolder)
end if
GP_BegFolder = InStr(GP_BegFolder+1,GP_FullPath,"\")
wend
If NOT fso.FolderExists(GP_FullPath) Then
fso.CreateFolder(GP_FullPath)
end if
end if
'Check if the file already exist
GP_FileExist = false
If fso.FileExists(GP_FullFileName) Then
GP_FileExist = true
End If
if nameConflict = "error" and GP_FileExist then
Response.Write "<B>File already exists!</B><br><br>"
Response.Write "Please correct and <A HREF=""javascript:history.back(1)"">try again</a>"
            GP_strm1.Close
            GP_strm2.Close
        response.End
end if
if ((nameConflict = "over" or nameConflict = "uniq") and GP_FileExist) or (NOT GP_FileExist) then
if nameConflict = "uniq" and GP_FileExist then
Begin_Name_Num = 0
while GP_FileExist
Begin_Name_Num = Begin_Name_Num + 1
GP_FullFileName = Trim(GP_FullPath)& "\" & fso.GetBaseName(GP_CurFileName) & "_" & Begin_Name_Num & "." & fso.GetExtensionName(GP_CurFileName)
GP_FileExist = fso.FileExists(GP_FullFileName)
wend
UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("FileName") = fso.GetBaseName(GP_CurFileName) & "_" & Begin_Name_Num & "." & fso.GetExtensionName(GP_CurFileName)
               UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("Value") = UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("FileName")
end if
on error resume next
GP_strm2.SaveToFile GP_FullFileName,2
if err then
Response.Write "<B>An error has occured saving uploaded file!</B><br><br>"
Response.Write "Filename: " & Trim(GP_curPath) & UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("FileName") & "<br>"
Response.Write "Maybe the destination directory does not exist, or you don't have write permission.<br>"
Response.Write "Please correct and <A HREF=""javascript:history.back(1)"">try again</a>"
       err.clear
            GP_strm1.Close
            GP_strm2.Close
        response.End
    end if
         GP_strm1.Close
         GP_strm2.Close
         if storeType = "path" then
            UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("Value") = GP_curPath & UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("Value")
         end if
on error goto 0
end if
end if
next

End Sub

'String to byte string conversion
Function getByteString(StringStr)
Dim i, char
For i = 1 to Len(StringStr)
    char = Mid(StringStr,i,1)
    getByteString = getByteString & chrB(AscB(char))
Next
End Function

'Byte string to string conversion (with double-byte support now)
Function getString(StringBin)
Dim intCount,get1Byte
getString =""
For intCount = 1 to LenB(StringBin)
get1Byte = MidB(StringBin,intCount,1)
getString = getString & chr(AscB(get1Byte))
Next
End Function

Function UploadFormRequest(name)
Dim keyName
keyName = LCase(name)
if IsObject(UploadRequest) then
if UploadRequest.Exists(keyName) then
if UploadRequest.Item(keyName).Exists("Value") then
UploadFormRequest = UploadRequest.Item(keyName).Item("Value")
end if
end if
end if
End Function

Function RemoveInvalidChars(str)
Dim newStr, ci, curChar
for ci = 1 to Len(str)
curChar = Asc(LCase(Mid(str,ci,1)))
if curChar = 95 or curChar = 45 or curChar = 46 or (curChar >= 97 and curChar <= 122) or (curChar >= 48 and curChar <= 57) then
newStr = newStr & Mid(str,ci,1)
end if
next
RemoveInvalidChars = newStr
End Function

Sub PureUploadSetup()
UploadQueryString = Replace(Request.QueryString,"GP_upload=true","")
if mid(UploadQueryString,1,1) = "&" then
   UploadQueryString = Mid(UploadQueryString,2)
end if
GP_uploadAction = CStr(Request.ServerVariables("URL")) & "?GP_upload=true"
If (Request.QueryString <> "") Then
if UploadQueryString <> "" then
    GP_uploadAction = GP_uploadAction & "&" & UploadQueryString
end if
End If
End Sub

Function FixFieldsForUpload(GP_fieldsStr, GP_columnsStr)
Dim GP_counter, GP_Fields, GP_Columns, GP_FieldName, GP_FieldValue, GP_CurFileName, GP_CurContentType

GP_Fields = Split(GP_fieldsStr, "|")
GP_Columns = Split(GP_columnsStr, "|")
GP_fieldsStr = ""
' Get the form values
For GP_counter = LBound(GP_Fields) To UBound(GP_Fields) Step 2
GP_FieldName = LCase(GP_Fields(GP_counter))
GP_FieldValue = GP_Fields(GP_counter+1)
   if UploadRequest.Exists(GP_FieldName) then
GP_CurFileName = UploadRequest.Item(GP_FieldName).Item("FileName")
GP_CurContentType = UploadRequest.Item(GP_FieldName).Item("ContentType")
   else
    GP_CurFileName = ""
    GP_CurContentType = ""
   end if   
if (GP_CurFileName = "" and GP_CurContentType = "") or (GP_CurFileName <> "" and GP_CurContentType <> "") then
GP_fieldsStr = GP_fieldsStr & GP_FieldName & "|" & GP_FieldValue & "|"
end if
Next
if GP_fieldsStr <> "" then
GP_fieldsStr = Mid(GP_fieldsStr,1,Len(GP_fieldsStr)-1)
else
Response.Write "<B>An error has occured during record update!</B><br><br>"
Response.Write "There are no fields to update ...<br>"
Response.Write "If the file upload field is the only field on your form, you should make it required.<br>"
Response.Write "Please correct and <A HREF=""javascript:history.back(1)"">try again</a>"
Response.End
end if

FixFieldsForUpload = GP_fieldsStr
End Function

Function FixColumnsForUpload(GP_fieldsStr, GP_columnsStr)
Dim GP_counter, GP_Fields, GP_Columns, GP_FieldName, GP_ColumnName, GP_ColumnValue,GP_CurFileName, GP_CurContentType

GP_Fields = Split(GP_fieldsStr, "|")
GP_Columns = Split(GP_columnsStr, "|")
GP_columnsStr = ""
' Get the form values
For GP_counter = LBound(GP_Fields) To UBound(GP_Fields) Step 2
GP_FieldName = LCase(GP_Fields(GP_counter))
GP_ColumnName = GP_Columns(GP_counter)
GP_ColumnValue = GP_Columns(GP_counter+1)
   if UploadRequest.Exists(GP_FieldName) then
    GP_CurFileName = UploadRequest.Item(GP_FieldName).Item("FileName")
    GP_CurContentType = UploadRequest.Item(GP_FieldName).Item("ContentType")   
   else
    GP_CurFileName = ""
    GP_CurContentType = ""
   end if
if (GP_CurFileName = "" and GP_CurContentType = "") or (GP_CurFileName <> "" and GP_CurContentType <> "") then
GP_columnsStr = GP_columnsStr & GP_ColumnName & "|" & GP_ColumnValue & "|"
end if
Next
if GP_columnsStr <> "" then
GP_columnsStr = Mid(GP_columnsStr,1,Len(GP_columnsStr)-1)
end if
FixColumnsForUpload = GP_columnsStr
End Function

</SCRIPT>

--------------------------------------------------------------

/Steffan


 
 
Kommentar
Fra : Steffansteffan


Dato : 02-02-03 12:32

hey smorch

jeg har ikke frontpageextensions jeg har bare Frontpage 2000, men kan jeg ikke bare ændre lidt i koden?

/Steffan

Kommentar
Fra : smorch


Dato : 02-02-03 12:50


Hvilken typer server ligger det på ?
Hvad har din server af trediepartsprodukter ?
Er der ikke en uploadkomponent installeret ?

Hent xcdiag.asp og server.asp hos mig og test din server med dem :

http://www.morch.dk/diag.zip


mvh
sMorch

www.morch.dk/indexlm.html

Kommentar
Fra : Steffansteffan


Dato : 02-02-03 13:14

her er xcdiag.asp:

skriv lige hvis du skal bruger flere oplysninger.

http://www.crazy-cars.dk/Type/xcdiag.asp

/Steffan

Kommentar
Fra : smorch


Dato : 02-02-03 13:37

Du har komponenten aspSmartUpload installeret på din server.

Denne fil har en masse eksempler http://www.morch.dk/aspsmartupload.zip

Prøv eks. sample1.htm og sample1.asp , men det kræver at du har en mappe med skrivetilladelse. Hvis du ikke selv kan sætte tilladelser skal du have din webhoteludbyder til at gøre det. Har du en mappe med en database, der kan skrives til, kan du evt. bruge den i "nødstilfælde".

Du skal i sample1.asp linie 23 ændre

intCount = mySmartUpload.Save("/aspSmartUpload/Upload")

til den mappe du har skrivetilladelsen.

Mvh

sMorch

Kommentar
Fra : Steffansteffan


Dato : 02-02-03 14:19

Nu har jeg lige kontaktet min udbyder, men hvad er de for noget altså skrivetilladelse?

/Steffan


Kommentar
Fra : smorch


Dato : 02-02-03 14:43

For at sikre webserveren mod at besøgende ødelægger indholdet ved at overskrive eller slette dine file, er det kun dig og administratoren, der har skrivetilladelse til mapperne, men du kan få lavet det således, at du har en mappe hvor din scripts har skrivetilladelse. Det er det du har brug for.

Din udbyder ved alt om hvad det drejer sig om.

Mvh

sMorch

Kommentar
Fra : Steffansteffan


Dato : 03-02-03 15:58

jeg har lige fået af vide fra min udbyder at "Du har skrive rettigheder i alle mapper"

Så hvad skal jeg så nu?

/Steffan


Kommentar
Fra : smorch


Dato : 03-02-03 16:16

Har du et link til sample.htm?

Kommentar
Fra : Steffansteffan


Dato : 03-02-03 16:23
Kommentar
Fra : smorch


Dato : 03-02-03 19:51

Server.MapPath() error 'ASP 0173 : 80004005'
Invalid Path Character
/scripts/aspSmartUpload/Sample1.asp, line 23
An invalid character was specified in the Path parameter for the MapPath method.

Fejl når jeg prøver at uploade - betyder du har skrevet noget forkert i linie 23 - muligvis skal du fjerne den første / før scripts

Mvh

sMorch

Kommentar
Fra : Steffansteffan


Dato : 04-02-03 14:57

jeg ved ikke hvad jeg skal skrive de den, hvilken sti skal jeg bruge:

Her er min Sample1.htm:
http://www.crazy-cars.dk/skirve/MyInetpub\wwwroot\aspSmartUpload\sample1.htm

Her er min Sample1.asp:
http://www.crazy-cars.dk/scripts/aspSmartUpload/Sample1.asp


Her uploader jeg filer til:
http://www.Crazy-cars.dk/skirve/MyInetpub/wwwroot/aspSmartUpload/Upload/

i Sample1.asp har jeg skrevet (Linje 23)
intCount = mySmartUpload.Save("http://www.Crazy-cars.dk/skirve/MyInetpub/wwwroot/aspSmartUpload/Upload")

hvad har jeg skrevet forkert for den kan ikke finde sti'en

/Steffan

Kommentar
Fra : Steffansteffan


Dato : 04-02-03 14:59

jeg vil godt forhøje den til 100 eller 150 Point hvis du kan få mig helt igennem det

/Steffan

Kommentar
Fra : smorch


Dato : 04-02-03 16:10

intCount = mySmartUpload.Save("/scripts/aspSmartUpload/")

tror jeg.

Kan du ikke skrive direkte til mig - det går noget hurtigere

Mvh

sMorch

http://morch.dk/indexlm.html tryk på contact


Kommentar
Fra : Steffansteffan


Dato : 04-02-03 17:30

så nu fik jeg den til og virke, se

http://www.crazy-cars.dk/skirve/MyInetpub\wwwroot\aspSmartUpload\Sample1.h tm

p.s hvad skal du bruge det til, det er jo upload-systemet jeg vil have til at virke?

/Steffan
Kommentar
Fra : smorch


Dato : 04-02-03 17:41

Tillykke

sMorch

Accepteret svar
Fra : smorch

Modtaget 100 point
Dato : 07-02-03 15:44

Svar !

Mvh

sMorch

Godkendelse af svar
Fra : Steffansteffan


Dato : 07-02-03 16:44

mange tak for hjælpen smorch

/Steffan

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177350
Tips : 31960
Nyheder : 719565
Indlæg : 6407378
Brugere : 218867

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste