/ Forside/ Interesser / Andre interesser / Andre interesser / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Andre interesser
#NavnPoint
ans 4754
dova 4216
Nordsted1 4120
refi 3947
Klaudi 3235
HelleBirg.. 2285
molokyle 2221
KarlOveJe.. 2007
arne.jako.. 1925
10  svendgive.. 1869
Hvordan opretter man en foreni
Fra : Smus1
Vist : 435 gange
10 point
Dato : 01-08-06 23:51

Hvordan opretter man en forening?

 
 
Kommentar
Fra : jacla


Dato : 02-08-06 00:37
Kommentar
Fra : pallebhansen


Dato : 02-08-06 00:41

Man opretter den bare, og stjæler vedtægter fra en anden forening på nettet. Retter dem til så de passer i dit kram.
Bestemmer heri om der skal være bestyrelsesmedlemmer formand, næstformand, revisor mm.
Laver evnt. en hjemmeside?
Laver kopier til medlemmerne.
Laver evnt. en bankkonto til foreningens gebyrer mm.
VH Palle Hansen

Kommentar
Fra : Smus1


Dato : 02-08-06 00:58

hvordan foregår det med hensyn til afgifter for medlems gebyr?

Kommentar
Fra : Smus1


Dato : 02-08-06 01:00

skal man tilmelde foreningen et sted eller hvor skal man melde at man opretter den?

Kommentar
Fra : jacla


Dato : 02-08-06 01:22

standardVedtægter for Foreningen *


Foreningens navn, hjemsted og formål.Foreningens navn er "*".


Foreningens hjemsted er *


Foreningens formål er *Medlemmer


Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.


Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.


En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.GeneralforsamlingGeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved almindeligt brev til samtlige medlemmer senest 30 dage før.


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


1) Valg af dirigent


2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år


3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse


4) Eventuelle forslag


5) Fastsættelse af kontingent


6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant


7) Valg af revisor


8) Eventuelt


Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstiles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.


Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.


Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem.


Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.


Ledelse


Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.


Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.


Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.


Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.


Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


Regnskabsår


Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.


Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst een gang årligt.


Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.


Vedtægtsændringer og foreningens opløsning


Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.


Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.


Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.


Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den *


*

dirigent
Kommentar
Fra : A.C.Rosmon


Dato : 02-08-06 06:52

hvis der er mere end 10% af medlemmer der er under 18 år, kan det være en fordel at melde foreningen til kommunen. Hvis du gør det har kommunen nogle retningslinier for hvad vedtægterne som minimum skal indeholde. til gengæld kan du søge tilskud, og i nogle kommuner kan du søge om tilskud til oprettelse af en forening, eller til arrangementer som foreningen står for.

gå op og snak med dem på Kulturel forvaltning, de har måske nogle penge de skal have brugt, og tit er de meget flinke og behjælpsomme der.

Kommentar
Fra : kogalejy


Dato : 12-09-06 02:12

Prøv her om de kan hjælpe dig http://igroups.dk/ M. v. h. K.

Du har følgende muligheder
Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 174121
Tips : 31694
Nyheder : 719565
Indlæg : 6387157
Brugere : 218301

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste