/ Forside/ Interesser / Hus og have / Hus og have / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Hus og have
#NavnPoint
Nordsted1 30351
3773 22986
pbp_et 20151
dova 19847
ans 13897
stig54 12614
vagnr 12299
transor 10878
trimare46 9592
10  refi 8540
Renovation
Fra : sdam
Vist : 307 gange
200 point
Dato : 16-01-14 10:27

Vi overgår meget snart til nyt renovationssystem, hvor vi skal til at sorterer vores bl.a. køkkenaffald! Kommunen truer med bål og brand, hvis der ikke bliver sorteret efter de foreskrifter der nu bliver udstukket af Kommunen.
Hvilket muligheder har Kommunen for at udstikke bøder, og i så tilfælde, hvordan skal de så betales? De kan vel ikke bare trække bøderne over skattebilleten?
Efter at være taget gentagne gange, kan Kommunen så nægte at udføre renovation på matriklen?

 
 
Kommentar
Fra : pbp_et


Dato : 16-01-14 12:15

De kan gøre hvad det skal være, og du bliver fattig på sagførerregninger, hvis du eksperimenterer med at stille op over for dem. Jeg ved ikke om de kan trække over skatten, men ellers kan de gøre udlæg i både fast ejendom og løsøre.

Accepteret svar
Fra : vagnr

Modtaget 200 point
Dato : 16-01-14 12:17

Nu er det ikke noget din kommune bare gør, den er forpligtet til at sørge for affaldssortering, du kan få bøder for ikke at følge reglerne osv, så du kan ligeså godt vænne dig til at sortere, først som sidst!

Hvis du har have kan jeg anbefale en lukket kompostbeholder (mange kommuner låner dem ud/forærer dem væk, det meste af køkkenaffaldet (- kød og kogte madvarer, rotter!) kan blive til glimrende kompost, og de mange år vi har gjort det har vi kun oplevet overfyldte skraldebeholdere pga. gavepapir ved juletid!

se

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144826

bl.a.

Benyttelsespligt og oplysningspligt for husholdninger

§ 39. Når en kommunal ordning er fastlagt i regulativet for husholdningsaffald, jf. § 24, stk. 1, og regulativet er trådt i kraft, er borgere og grundejere forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning, jf. § 24, stk. 6, er borgere og grundejere forpligtet til at følge anvisningen.

Stk. 2. Borgere og grundejere skal sikre sortering af affald i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativet for husholdningsaffald.

Stk. 3. Borgere og grundejere skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning.

og

Kapitel 19

Straf

§ 94. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at afgive oplysninger efter § 11,

2) overtræder forskrifter, der er fastsat af kommunalbestyrelsen i medfør af § 19, stk. 1 og 2, § 21, stk. 1 og 2, og § 22, stk. 1 og 2,

3) undlader at benytte ordninger etableret efter § 24, stk. 1,

4) undlader at efterkomme kommunalbestyrelsens konkrete anvisning efter § 24, stk. 6, § 39, stk. 1, 2. pkt., eller § 47, stk. 1, 2. pkt.,

5) undlader at sortere i overensstemmelse med de ordninger, som fremgår af regulativet, jf. § 39, stk. 2,

6) afleverer affald på genbrugspladsen i strid med § 40, stk. 1, 3. pkt.,

7) undlader at godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte og etablerede ordninger, jf. § 39, stk. 3, og § 49, stk. 1,

8) undlader at underrette kommunalbestyrelsen om væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber, jf. § 49, stk. 2,

9) afbrænder affald på et ikke godkendt anlæg, jf. 50, stk. 1,

10) afgiver urigtige oplysninger ved dokumentation over for kommunalbestyrelsen, jf. § 60, stk. 3,

11) fortynder eller blander affald med det formål at opfylde betingelserne for aflevering af affald til deponering, jf. § 62,

12) afleverer affaldstyper til deponering i strid med § 63, nr. 1-6,

13) undlader at kildesortere affald, jf. § 64,

14) undlader at sortere bygge- og anlægsaffald eller undlader at følge kommunalbestyrelsens anvisning, jf. § 65, stk. 1-4, og stk. 5, 2. pkt.,

15) undlader at sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse, jf. § 67 og § 69, jf. § 67,

16) undlader at aflevere kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, som foreskrevet i § 68, stk. 1 og 2,

17) opbevarer erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, i mere end ét år, jf. § 68, stk. 3,

18) undlader at efterkomme en anmodning fra kommunalbestyrelsen efter § 68, stk. 4, om at fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med § 68, stk. 1 og 2,

19) undlader at indgå en skriftlig aftale eller gøre brug af faktura med de angivne oplysninger, jf. § 69, stk. 2 og 3,

20) undlader at efterkomme en anmodning fra kommunalbestyrelsen efter § 69, stk. 5, om at fremvise dokumentation for, at affald, som virksomheden har overtaget ansvaret for er anvendt til materialenyttiggørelse eller er overdraget til en virksomhed eller et anlæg som nævnt i § 68, stk. 1 og 2,

21) undlader at anmelde frembringelse af farligt affald, jf. § 70, stk. 1,

22) undlader at føre register efter § 71, stk. 1,

23) undlader at afgive oplysninger fra registret og dokumentation for disse oplysninger, jf. § 71, stk. 2,

24) undlader at sikre at eksplosivt affald håndteres miljømæssigt forsvarligt, jf. § 72,

25) undlader at sikre at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet affald, jf. § 73,

26) undlader at sikre at det farlige affald er forsvarligt emballeret, jf. § 74,

27) undlader at sikre forsvarlig håndtering af olieaffald, jf. § 75, stk. 1 og 2,

28) undlader at afgive de i § 76, stk. 1, og § 77, stk. 1, angivne oplysninger, herunder klart, entydigt og i god tid, jf. § 76, stk. 3, og § 77, stk. 3,

29) undlader at oplyse om faglige regler, jf. § 76, stk. 2, og § 77, stk. 2,

30) undlader at foretage screening, jf. § 78,

31) undlader at foretage kortlægning, jf. § 79,

32) undlader at indgive anmeldelse, jf. § 80, og medsende de i § 81 eller § 82 angivne oplysninger,

33) undlader at indgive anmeldelse, jf. § 83,

34) indsamler eller behandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse i strid med § 84, stk. 1,

35) udbyder behandling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse i strid med § 85,

36) undlader at føre særskilte regnskaber, jf. § 86, stk. 1-3,

37) undlader at fremsende regnskaber rettidigt til Miljøstyrelsen, jf. § 86, stk. 4,

38) undlader at udbyde behandling på markedsvilkår, jf. § 87, stk. 1,

39) undlader at indberette opkrævede priser, jf. § 87, stk. 2,

40) undlader at indberette oplysninger, jf. § 88, stk. 1,

41) undlader at gennemgå og beskrive ligheder og forskelle i anlæggenes miljømæssige, energimæssige og økonomiske effektivitet, jf. § 88, stk. 3, 1. pkt., eller

42) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Godkendelse af svar
Fra : sdam


Dato : 16-01-14 13:05

Tak for svaret vagnr.
Men det er ikke noget Kommunerne umiddelbart er forpligtet til at udføre på nogen måde. Det eneste de får ud af det, er endnu et økonomisk lussing, samt masser af administrativt arbejde.
Kommunen får vel også én eller "grøn" stempel de kan klaske på deres brevpapir, som bevis på, at de har brugt adskellige millioner af kroner på denne stunt....
Skal man se det posivitive i det, så må det vist være, at der komme flere i job - og igen på bekostning af borgernes skattekroner!
Et eksempel, hvor det er gået fuldstændig i baglås, og sat i bero igen, er i Aarhus Kommune. Her har de ofret et trecifret million beløb på at prøve at få det til at fungere, men uden resultat...
Det var såmænd bare en lille kommentar

Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 16-01-14 14:45

Selv tak, sdam!

Citat
Et eksempel, hvor det er gået fuldstændig i baglås, og sat i bero igen, er i Aarhus Kommune. Her har de ofret et trecifret million beløb på at prøve at få det til at fungere, men uden resultat...


Sådan er det jo, havde samme "oplevelse" på Helsingørkanten, et megadyrt biogasanlæg krævede vi sorterede affaldet, OK, men efter en måned opdagede vi alt skraldet røg i samme vogn, anlægget kom aldrig til at virke!

Det er MEGET nemmere at tage spenderbukserne på, når andre betaler regningen

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 173759
Tips : 31672
Nyheder : 719565
Indlæg : 6384395
Brugere : 218263

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste