/ Forside/ Interesser / Hus og have / Hus og have / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Hus og have
#NavnPoint
Nordsted1 30351
3773 22986
pbp_et 20151
dova 19847
ans 13897
stig54 12614
vagnr 12499
transor 10878
trimare46 9592
10  refi 8540
Rottesikring i kolonihavehus
Fra : fauth
Vist : 11790 gange
100 point
Dato : 03-05-08 21:10

Hej
Vi er ved at bygge et kolonihavehus, og ville høre om der er nogen der har erfaringer med sikring mod mus og rotter under gulvet.
Vi havde tænkt os at sikre med volierenet 1/2"x1/2" (12.5x12.5mm), herefter vindpap, og derefter isolering.
Det ville selvfølgelig være nemmere at ligge nogle masonitplader i stedet for volierenet, men vi er bange for de kan gnave igennem. Så kunne man vælge eternit, men det er hundedyrt og noget møj at skære i.
Så er der nogle der har erfaringer med ovenstående, ville det være super!

 
 
Kommentar
Fra : HelleBirgitte


Dato : 03-05-08 21:21

Kan du bruge denne kolonihaveforening´s råd/erfaring

Citat
Rottesikring
Rottesikring udføres ved bygninger uden støbt fundament ved, at der hele vejen rundt samt langs skillerum nedgraves svært, galvaniseret trådnet eller lignende til ca. 0,5 m dybde og gående ca. 0,2 m op over gulv. (kan undlades, såfremt der er et frit rum under bygningen på 0,25 m højde).

http://www.hfsmoermosen.dk/deklaration.html

Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 03-05-08 21:47

Fra Miljøstyrelsens rottevejledning http://www.miljoestyrelsen.dk/udgiv/publikationer/2005/87-7614-634-0/pdf/87-7614-634-0.pdf


"11.1 Hovedregler om rottesikring af bygninger i byzone
1) Ydermure og sokler skal være intakte og uden beskadigelser.
Bindingsværksmure og andre ydermure af mindre
end én stens tykkelse skal overalt være hele og tætte, og
de kan kræves sikret med trådnet (d.v.s. galvaniseret jerntråd
med en tykkelse på ca. 1 mm og med en maskestørrelse
på højst 20 mm), skifer-, eternitplade el.lign. ned til
60 cm under og op til 30 cm over jorden.
2) Bygningernes tage bør være hele og tætte.
3) Ventilationsriste i sokkel og mur skal være hele og fastgjorte,
og de bør være af et materiale, som rotter ikke kan
trænge igennem. Gennemføringer til el-kabler, rør m.v. i
mur og sokkel skal sikres med galvaniseret trådnet, plade
eller med et andet materiale, som rotter ikke kan trænge
igennem.
54
4) Vinduer skal altid være forsynet med hele glas eller rottenet
med en maskestørrelse på max. 20 mm.
5) Yderdøre og porte skal afpasses og vedligeholdes, således
at de slutter tæt i karm og dørtrin. I dørtrin og portindkørsler
kan det kræves, at der anbringes en jernskinne
nedstøbt i beton. Ligeledes kan døre, porte og lemme etc.
kræves beklædt med jernplade el.lign. på de nederste 30
cm. Døre og vinduer til ubeboede kældre og lofter bør
holdes lukkede, når lokalerne ikke benyttes. Yderdøre -
herunder bagdøre og kælderdøre - kan endvidere kræves
forsynet med dørlukkere.
6) Huller og revner i gulve, vægge og lofter, samt gårdspladser,
lyskasser el.lign. skal repareres med et materiale svarende
til det oprindelige, eller stoppes med galvaniseret
trådnet og udstøbes med beton.
7) Hønsegårde, hønsehuse, dueslag, kaninbure og andre dyrestalde
kan kræves rottesikret, som beskrevet under
punkterne 1-6. Foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
Hønsehuse, dueslag og andre dyrestalde, der ikke kan
rottesikres, som beskrevet under punkt 1, bør hæves
mindst 35 cm over jorden.
8) Bygningers afl øbssystemer skal være tætte og deres konstruktion
overholde de gældende bygningsbestemmelser.
Afl øbsbrønde skal være forsynet med rottetætte riste eller
dæksler, og brud på afl øbsbrønde skal straks repareres.
Faldstammeudluftninger, der ikke er forsynet med vakuumventil,
skal forsynes med rottenet. Under vakuumventiler
kan der med fordel anbringes metalnet, der forhindrer
rotterne i at gnave sig ud gennem ventilen.
Endvidere skal tagnedløb og afl øb fra køkkenvask udmunde
under rist eller dæksel eller sikres med galvaniseret
trådnet.
9) Træer, buske og espaliervækster, der vokser op til eller op
ad murværk, skure etc. kan kræves beskåret eller eventuelt
helt fjernet, da rotterne ofte benytter disse vækster til
at trænge ind i bygninger og tagkonstruktioner.
55
10) Brændestabler, brædder, stolper el.lign. materialer bør
klodses op over jorden og bør ligge frit fra mur, vægge
eller hegn. Forfaldne skure el.lign., som vanskeliggør bekæmpelsen,
og som ikke mere er anvendelige, kan kræves
fjernet.
11.2 Hovedregler om renholdelse i og omkring
bygninger i byzone
1) Gårde, lyskasser m.v. i forbindelse med etagebyggeri skal
renholdes og jævnligt ryddes for kasserede genstande,
der giver rotter mulighed for gemmesteder. Trappegange,
kældre og loftsrum bør ligeledes renholdes.
2) Kasserede materialer, bunker af sten eller skrammel
el.lign. kan kræves fjernet, såfremt der konstateres rotter
eller sikre tegn på rotter. Grenbunker, kompost etc. kan
kræves anbragt frit fra hegn og bygninger. Permanente
komposteringsbeholdere kan kræves rottesikret som beskrevet
i punkt 11.1.1).
3) Alt spiseligt affald, herunder dagrenovation skal opbevares
utilgængeligt for rotter. Ejendommenes beboere kan
pålægges kun at tømme affald ud i affaldssækkene, containerne
m.v. uden at affaldet spildes eller spredes i omgivelserne.
Ved enhver ejendom skal der i tilstrækkeligt
omfang fi ndes beholdere (affaldssække, skraldespande
etc.) til dagrenovation. Beholderne skal være udført på
en sådan måde, at deres indhold er utilgængeligt for rotter.
Hvor der anvendes papirsække, bør disse være omsluttet
af rottenet. Dagrenovationen skal bortskaffes gennem
de kommunale ordninger. Dele af dagrenovationen
kan eventuelt komposteres efter de gældende lokale,
kommunale regulativer.
4) Fodring af vilde fugle må ikke have større omfang, end at
foderet dagligt bliver fortæret af fuglene. Fodring af vilde
katte skal ske om dagen og med fi ndelt føde, der placeres
i skåle el.lign. Disse skal fjernes eller rengøres inden mørkets
frembrud. Opstår der alvorlige rotteproblemer, kan
kommunen helt eller delvist forbyde fodring. Der henvises
i denne forbindelse til § 14 i Miljøministeriets be56
kendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992 om ikke-erhvervsmæssigt
dyrehold, uhygiejniske forhold m.m."

Så hvis dit volierenet har en trådtykkelse på min. 1 mm. galvaniseret skulle den side af sagen være i orden, men du fik også lige resten med.

Mine personlige erfaringer med rotter er, at de er dyr man ikke skal undervurdere, er der en svaghed et sted skal de nok finde den.

Kommentar
Fra : Smokei


Dato : 03-05-08 23:11

Jeg har bygget mit kolonihavehus med stolpesten og hævet huset 25 cm. over jorden.
Har ingen rotter. Rotter kan ikke lide træk. De er inde hos naboerne som har forsøgt sig
med diverse rottesikringer.
Der hvor jeg har kolonihavehus må vi ikke bygge med muret sokkel men den bedste løsning er nok eternitplader rundt om soklen/huset. Også selv om det koster, så er de penge nok givet godt ud.


Du har følgende muligheder
Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 173948
Tips : 31682
Nyheder : 719565
Indlæg : 6385839
Brugere : 218286

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste