/ Forside/ Karriere / Job / Ansættelse / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Ansættelse
#NavnPoint
Nordsted1 1570
ans 1029
smuller54 960
viskinge 730
alka 600
dova 512
JBS_Bonde 510
mogib 510
ampere 500
10  Kortoverv.. 380
Ansat med løn under ferie
Fra : 888
Vist : 894 gange
50 point
Dato : 11-11-04 19:03

Kan man få ferie med løn uden at være ansat som funktionær??

 
 
Kommentar
Fra : Better_Performance


Dato : 11-11-04 19:14

Der er jo som sådan ikke nogen ov der forhindrer arbejdsgiveren i at give dig løn under ferie, men som udgangspunkt må svaret på dit spørgsmål være NEJ

Accepteret svar
Fra : ans

Modtaget 60 point
Dato : 11-11-04 19:15

Du kan læse lidt her

http://www.krifa.dk/din_situation/oversigt/ferie/ferie_med_loen.jsp

på hvilken måde er du selv ansat?

Hilsen ans

Kommentar
Fra : 888


Dato : 11-11-04 20:23

Fast månedsløn plus provision....

Godkendelse af svar
Fra : 888


Dato : 11-11-04 20:56

Tak for svaret ans.
                        

Kommentar
Fra : Better_Performance


Dato : 11-11-04 20:59

Som funktionær?

Kommentar
Fra : 888


Dato : 11-11-04 21:01

nej...

Kommentar
Fra : rimmer


Dato : 11-11-04 21:13

Såfremt du er ansat med fast månedsløn, burde dette også gælde i ferien, men det
kommer jo helt an på hvad der står i din ansættelsesaftale, en sådan har du krav på
at få udleveret senest 1 måned efter ansættelsen (EU direktiv), i aftalen skal det
fremgå hvad din personlige startløn er. Normalt vil ansatte med fast månedsløn
udover den normale løn modtage et ferietillæg på 1 procent af den samlede inkomst.

Hvis det ikke er aftalt at du modtager din garanterede månedsløn i ferien, skal
arbejdsgiveren betale en feriegodtgørelse på 12 1/2 procent af indkomsten som
indbetales på feriekonto, jeg vil tro at arbejdsgiveren også skal betale feriepenge af
din provision, men det må du ikke hænge mig op på.

Kommentar
Fra : rimmer


Dato : 11-11-04 21:28

Her er uddrag af ferieloven

Kapitel 4

Feriegodtgørelse og ferie med løn

§ 12. Arbejdsgiveren yder feriegodtgørelse med 12 1/2 pct. af lønnen.

§ 13. Arbejdsgiveren yder tillige feriegodtgørelse under lønmodtagerens fravær af mere end 3 dages varighed på grund af sygdom eller tilskadekomst i virksomheden, således at feriegodtgørelsen beregnes på grundlag af lønmodtagerens løn i de sidste 4 uger før fraværet.

Stk. 2. Ret til feriegodtgørelse under fravær på grund af sygdom er betinget af, at lønmodtageren forud for sygdommens indtræden har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 12 måneder. Heri medregnes tidligere beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder, såfremt fratræden ikke skyldes lønmodtagerens egne forhold.

Stk. 3. Feriegodtgørelse efter stk. 1 ydes for sammenlagt højst 4 måneder inden for et optjeningsår og for højst 4 måneder på grund af samme sygdom eller tilskadekomst.

Stk. 4. Arbejdsgiveren kan kræve, at en lønmodtager dokumenterer, at fraværet skyldes sygdom eller tilskadekomst i virksomheden.

§ 14. Lønmodtagere, der er antaget månedsvis eller for længere tid og således, at der ikke sker fradrag i lønnen for søgnehelligdage, sygedage o.lign., får i stedet for feriegodtgørelse løn under ferie, eventuelt tillagt værdien af kost beregnet efter reglen i § 16, stk. 2. Endvidere ydes et ferietillæg på 1 pct. af den løn, der er indtjent i det foregående optjeningsår.

Stk. 2. Sådanne lønmodtagere kan dog forud for et optjeningsårs begyndelse kræve feriegodtgørelse af lønnen i dette optjeningsår, dog kun med 12 pct.

Stk. 3. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse efter § 12 for det løbende optjeningsår samt for den del af tidligere optjeningsår, for hvilken lønmodtageren ved sin fratræden endnu ikke har holdt ferie.

§ 15. Ved beregning af feriegodtgørelse og ferietillæg ses der bort fra løn, der er udbetalt under ferien, ydet feriegodtgørelse eller udbetalt ferietillæg.

§ 16. Ved beregning af feriegodtgørelse og ferietillæg ses der bort fra sådanne tillæg til lønnen eller sådanne lønningsandele, som ikke er indkomstskattepligtige. Arbejdsgiveren yder dog feriegodtgørelse og ferietillæg af lønmodtagerens bidrag til de pensionsordninger m.v., der er omfattet af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. samt af lønmodtagerens bidrag til arbejdsmarkedsfonden i medfør af lov om en arbejdsmarkedsfond. Endvidere yder arbejdsgiveren feriegodtgørelse og ferietillæg af lønmodtagerens særlige pensionsopsparing i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension kapitel 5 c.

Stk. 2. Består lønnen helt eller delvis af kost og logi, beregnes værdien heraf på grundlag af de af ligningsrådet for optjeningsåret fastsatte satser, medmindre værdien ved aftale mellem parterne er fastsat til højere beløb.

§ 17. Holdes en virksomhed lukket under ferie, kan lønmodtagere, der ikke er berettigede til ferie i alle de dage, i hvilke virksomheden holdes lukket, ikke i anledning af lukningen kræve særlig godtgørelse ud over den feriegodtgørelse, der tilkommer dem efter foranstående bestemmelser.

§ 17 a. (Ophævet)

§ 17 b. Holdes en virksomhed lukket på hverdage mellem jul og nytår, skal arbejdsgiveren bestemme, at lønmodtageren holder ferie disse dage i det omfang, lønmodtageren er berettiget til mere end 18 feriedage efter reglerne i § 6. Træffer arbejdsgiveren ikke sådan bestemmelse, skal arbejdsgiveren betale lønmodtageren løn for de pågældende dage. Lønnen beregnes på grundlag af lønmodtagerens løn i de sidste 4 uger før jul.

§ 18. Arbejdsministeren fastsætter regler for beregning af feriegodtgørelse for lønmodtagere, som ikke oppebærer løn direkte fra den virksomhed, for hvilken arbejdet udføres, men aflønnes med betjeningsafgift eller på anden måde, der afviger fra de almindelige lønningssystemer.

§ 19. Medmindre andet følger af loven, ydes feriegodtgørelse gennem et system, FerieKonto, der sikrer, at feriegodtgørelsen udbetales til lønmodtageren, når ferien holdes. Arbejdsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 2. Af renteafkastet af FerieKonto i 1997 tilfalder 100 mio. kr. statskassen og resten Arbejdsmarkedets Feriefond. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om overførsel af renteafkastet.

§ 19 a. Arbejdsministeren fastsætter regler, hvorefter der ved forsinket betaling af feriegodtgørelse efter §§ 12 og 14, stk. 2 og 3, skal betales renter heraf med 11/2 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

§ 19 b. Feriegodtgørelse for et optjeningsår udbetales ved ferieårets begyndelse til en lønmodtager, uanset om ferie holdes

1) når beløbet er 500 kr. eller mindre,

2) når lønmodtageren er fyldt 65 år, for personer, der inden den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog det fyldte 67. år,

3) når lønmodtageren er fyldt 60 år og oppebærer pension efter lov om social pension,

4) når lønmodtageren er fyldt 60 år og oppebærer alders- eller invalidepension fra en godkendt pensionsordning, der er oprettet efter aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver eller hjemlet i henhold til kollektiv overenskomst, regulativ m.v., eller

5) når lønmodtageren oppebærer efterløn efter kapitel 11 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 19 c. Lønmodtagere, der flytter til udlandet for at tage varig bopæl der, kan ved flytningen få udbetalt al optjent feriegodtgørelse, uanset om ferie holdes.

Stk. 2. Lønmodtagere, der ved ferieårets begyndelse havde midlertidigt ophold i udlandet, kan fra dette tidspunkt, og så længe de fortsat har ophold i udlandet, få udbetalt optjent feriegodtgørelse svarende til 18 feriedage, uanset om ferie holdes.

§ 19 d. Arbejdsministeren fastsætter de nærmere regler om udbetaling af feriegodtgørelse efter §§ 19 b og 19 c.

§ 20. Arbejdsministeren fastsætter regler, hvorefter udbetaling af tidligere optjent feriegodtgørelse kan ske, uden at ferie holdes, for så vidt angår personer, der på grund af aftjening af værnepligt, tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår, sygdom, ophold i udlandet eller andre særlige forhold helt eller delvis er afskåret fra at holde ferie.Kommentar
Fra : 888


Dato : 11-11-04 21:40

Takker rimmer

Kommentar
Fra : Better_Performance


Dato : 11-11-04 22:31

Hvis du er ansat med fast månedsløn er du også funktionær

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177348
Tips : 31960
Nyheder : 719565
Indlæg : 6407366
Brugere : 218867

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste