/ Forside/ Interesser / Hus og have / Hus og have / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Hus og have
#NavnPoint
Nordsted1 30351
3773 24011
pbp_et 20871
dova 19847
ans 15297
stig54 12614
vagnr 12599
transor 11828
katekismus 10999
10  trimare46 9702
Garage i skel
Fra : Mike_Wazoski
Vist : 617 gange
100 point
Dato : 09-05-20 09:10

Vores garage står næsten i skellinjen, og vores nabo har sat et eller flere espalier op på garagevæggen. Jeg har sagt til naboen at planterne vokser op under taget og ødelægger det, men det hjælper ikke noget.

Nu har jeg fundet ud af at naboen ikke må sætte sit espalier op på min garage, da hegnsloven ikke gælder for garagere og ligende bygninger som står i skel. Her er citatet fra idenyt oktober 2015.

"Hegnsloven giver dig ret til at opsætte espalier, halvtag eller et mindre skur på en fælles hegnsmur, der vender ind mod din grund. (Ikke på naboens garage/eller skur, der vender mod din grund.)"

Mit spørgsmål handler om hvor kan jeg finde den lovtekst eller reglement, hvor det er hentet fra?

- da jeg ikke tror at naboen vil blive imponeret, hvis jeg tager nummeret af Ide nyt med til ham

 
 
Kommentar
Fra : Eyvind


Dato : 09-05-20 11:17

Hvis din garage står på din grund må din nabo ikke bruge muren til noget som helst.
Jeg går ud fra at der ikke rager nogen tagkant ind over nabogrund.

Nu kan du jo desværre ikke gå ind på nabogrunden og klippe det væk, da du så er nødt til at betræder naboens grund.

Hegnssynet / kommunen vil sikkert kunne klare opgaven.Kommentar
Fra : poten


Dato : 09-05-20 11:52


Du Googler blot Hegnsloven...

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/363

Bekendtgørelse af lov om hegn

Herved bekendtgøres lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2015, med de ændringer, der følger af § 31 i lov nr. 1711 af 27. december 2018.

Kapitel I

Almindelige bestemmelser

§ 1. Denne lov omfatter såvel fælleshegn som egne hegn. Ved fælleshegn forstås her hegn, som rejses således, at der til hegnet afgives jord fra begge de tilstødende ejendomme. Ved egne hegn forstås hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel.

§ 2. Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinjen, dog må frugtplantagers egne hegn mod syd og vest have et tillæg svarende til 1 1/2 gang afstanden fra hegnet til skellinjen. Egne hegn om kirkegårde, militære anlæg, jernbaner og andre almennyttige anlæg må opføres af det materiale og i den højde, anlæggets karakter kræver.

§ 3. Elektriske hegn langs gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer har færdselsret, skal være fjernet mindst 1/2 m fra færdselsbanen. Pigtrådshegn skal under tilsvarende forhold være fjernet mindst 1 m fra færdselsbanen, for gangstiers vedkommende mindst 1 m fra stiens midtlinie.

§ 4. Til levende hegn må ikke anvendes træer eller buske, som er giftige eller kan give anledning til udbredelse af plantesygdomme.

Stk. 2. Forefindes i hegn træer eller buske, som er giftige, eller som kan give anledning til udbredelse af plantesygdomme, kan naboen forlange disse fjernet.

§ 5. De i § 2 samt kap. II, III og IV fastsatte bestemmelser kommer ikke til anvendelse i de tilfælde, hvor særligt retsgrundlag foreligger for en anden ordning.

§ 6. Såfremt der i bygningslovgivningen eller i en i henhold hertil udfærdiget vedtægt eller reglement eller i en for kommunen udstedt politivedtægt eller byplan findes særlige forskrifter om hegn om de i kommunen beliggende ejendomme, må disse forskrifter efterkommes.

Kapitel II

Rejsning af nyt hegn

§ 7. Enhver grundejer er med de i § 8, stk. 2, og § 11 fastsatte undtagelser pligtig, når naboen forlanger det, at deltage i udgiften eller arbejdet med rejsning af fælleshegn og afgive halvdelen af den dertil fornødne jord. Kan parterne ikke enes om hegnets beskaffenhed og dimensioner, må rejsningen ikke påbegyndes, før hegnsynets afgørelse herom foreligger.

Stk. 2. En grundejer, der ønsker at hegne på egen grund, må selv afholde udgiften herved.

§ 8. Udgiften eller arbejdet med rejsning af fælleshegn deles lige mellem parterne, medmindre hegnets rejsning overvejende er i den ene parts interesse eller er nødvendiggjort ved den brug, han gør af sin ejendom, eller hegnsynet har ment at burde imødekomme en af parternes ønske om rejsning af et særlig kostbart hegn. I sådanne tilfælde fastsætter hegnsynet udgiftens eller arbejdets fordeling efter den nytte og interesse, hver af parterne har i hegnets rejsning.

Stk. 2. Skønnes hegnets rejsning udelukkende i den ene parts interesse, fritages naboen for at deltage i udgiften eller arbejdet herved.

§ 9. Fælleshegn skal rejses således, at skellinjen falder midt i hegnet.

§ 10. Fælleshegn bør afpasses efter de tilstødende ejendommes karakter og benyttelse og være af en sådan beskaffenhed, at hegnet tydeligt adskiller de pågældende ejendomme og kan modstå de påvirkninger, som ejendommenes benyttelse normalt medfører. Hvor de stedlige forhold gør det påkrævet, bør fælleshegnet kunne yde de tilgrænsende ejendomme rimelig beskyttelse mod fredskrænkelser, men det bør på den anden side påses, at hegnet ikke i højere grad end nødvendigt spærrer for lys, luft eller udsigt eller på uheldig måde ændrer landskabsbilledet.

Stk. 2. Ved rejsning af fælleshegn om haver og lystanlæg bør hensyn tages til, at hegnet kan komme til at danne en tiltalende ramme om de pågældende ejendomme.

Stk. 3. Ved rejsning af hegn mod gader, veje, stier og pladser bør tilstræbes et tiltalende helhedsindtryk. Hegn må ikke hindre den frie oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger eller vejsving eller være til ulempe for færdslen. Porte, låger eller led må ikke kunne åbnes udad mod færdselsbaner, hvor andre end hegnets ejer har færdselsret.

Stk. 4. I bymæssige bebyggelser og villakvarterer kan hegnsynet bestemme, at hegn om ejendomme, hvorpå der drives industri, håndværk eller forretningsvirksomhed, og hvis ubebyggede arealer benyttes til af- eller pålæsning af varer, henstilling af maskiner, redskaber eller køretøjer eller til bearbejdning af virksomhedens produkter, skal bestå af plankeværk, mur, jernbeton el.lign. af ikke under 2 m og ikke over 3 m højde eller af et lavere fast hegn i forbindelse med en beplantning, som kan dække udsigten til grunden.

Stk. 5. Hvor det er af betydning at skabe læ for marker, skove, gartnerier, planteskoler, frugtplantager og andre dyrkede jorder eller for bebyggelse, bør fælleshegn dannes ved plantning af en tjørnehæk eller andre dertil egnede buske eller træer. Det samme gælder ved spredt bebyggelse, hvor en sådan beplantning kan danne skærm for gårdspladser, udhuse, oplagspladser eller skæmmende bygninger.

Stk. 6. Fælleshegnenes dimensioner fastsættes om fornødent af hegnsynet. Ved boligbebyggelse bør højden af hegn mod naboejendommen, hvor ikke ganske særlige forhold taler derimod, fastsættes til 1,80 m og må ikke uden naboens samtykke overstige 2 m. For fælleshegn mellem haver og landbrug eller større åbne pladser, der ikke omfattes af bestemmelsen i § 18, stk. 5, gælder dog samme regler vedrørende levende hegns højde som i § 18, stk. 4, anført.

Stk. 7. Ved valget mellem forskellige arter af fælleshegn bør parternes ønsker såvidt muligt imødekommes, hvorhos der bør lægges vægt på at undgå jordspild og unødvendige udgifter.

Stk. 8. Plantes fælleshegn af træer eller buske, som ikke straks kan danne et forsvarligt hegn, kan hegnsynet bestemme, at der skal opføres et midlertidigt hegn.

§ 11. Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinjen. Hegnets højde fastsættes om fornødent af hegnsynet under hensyntagen til bestemmelserne i § 10, stk. 3, og § 6. Grundejeren kan ikke overfor det offentlige eller vejejeren stille krav om deltagelse i udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning.

Stk. 2. Fælleshegn kan ikke forlanges rejst, når de pågældende ejendomme ved et åbent vandløb eller på anden måde er således adskilt, at rejsning af hegn må anses for overflødig.

Kommentar
Fra : Mike_Wazoski


Dato : 09-05-20 13:09

Hej Eyvind,
Ja, det er problemet, og det er også min opfattelse at naboen ikke bør gøre noget ved min garagevæg. Jeg leder efter et retligt dokument, som jeg kan vise naboen, så jeg ikke starter med at gøre konflikten værre, så hegnsynet vil jeg gerne undlade at inddrage i begyndelsen.

Hej Poten,
Hegnsloven kan desværre ikke bruges, da den omhandler hegn og ikke bygninger som står opført i skel.

Kommentar
Fra : Eyvind


Dato : 09-05-20 19:27

Inden det kører helt ud skoven - så spørg lige din kommune.

Kommentar
Fra : katekismus


Dato : 09-05-20 19:44
Kommentar
Fra : Mike_Wazoski


Dato : 11-05-20 14:26

Hej Katekismus,

Ja, det er lige præcist problemet, som er beskrevet i artiklen. Jeg er dog sikker på at min garage vil bliv opfattet som en bygning og ikke som en hegn, men kan jeg ikke finde nogen henvisninger til lovtekst eller andet i artiklen.

Og jeg vil helst ikke involvere en advokat på nuværende tidspunkt ...
Accepteret svar
Fra : katekismus

Modtaget 100 point
Dato : 12-05-20 13:36

ttps://www.bolius.dk/maa-du-male-naboens-bygning-i-skel-1416

Vi har slyngroser op af vores husmur, og de bliver klippet inden, de når taget.
På garagemuren har vi vindruer, som beskæres.
På en endegavlen af huset har vi clematis, og huset og taget har ikke lidt skade selv nu efter 100 år.

Vil du have det korrekte svar så kan du henvende dig til kommunens teknik og miljø

Godkendelse af svar
Fra : Mike_Wazoski


Dato : 14-05-20 12:58

Tak for svaret katekismus.

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177434
Tips : 31962
Nyheder : 719565
Indlæg : 6407974
Brugere : 218879

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste